Политика за личните данни

Политика за защита на личните данни

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

„БЪДИ ГЕЙМЪР“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204915175 със седалище и адрес на управление: гр. София Жк. Люлин Ул. 318 Тел: 0878755533 e-mail: gamersworld@gmail.com

Основание и цели за събиране, обработване и съхранение на личните ви данни :

 1. Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
 2. Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
 3. При предвидено задължение по закон

В следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:

 1. установяване на самоличността Ви;
 2. управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договорр;
 3. изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 4. Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
 5. изготвяне на потребителски профил;

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 1. лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
 2. данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 3. Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
 4. електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 5. информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 1. пощенски оператори и куриерски фирми;
 2. лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 1. Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 2. изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 3. предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 4. предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 5. задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 6. предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 7. удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

 1. по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),
 2. задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Събраните лични данни могат да се предават на трети лица само с изричното съгласие на субектите на лични данни и при спазване на останалите условия, предвидени в действащото българско законодателство.

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Компанията е предприелa съответни технически и организационни мерки за защита на личните данни, предвидени в Закона за защита на личните данни.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Всеки Потребител има право на:

 1. Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 2. Достъп до собствените си лични данни;
 3. Преносимост
 4. Коригиране (ако данните са неточни);
 5. Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 6. Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 7. Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 8. Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 9. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 10. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 3. Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 6. Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 1. Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 4. Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

ВЪЗРАЖЕНИЕ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

При определени обстоятелства можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.

 • Възражение срещу обработването може да реализирате като отправите искане/възражение до Дружеството на следния e-mail: gamersworld@gmail.com. Искането/възражението следва да съдържа изявление относно обстоятелството кое Ваше право искате да упражните и следва да Ви идентифицира като субект на данните.
 • Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:
  • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

ПРАВО НА ЖАЛБА

В случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни